Европейски фонд за регионално развитие

ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЕКО ДАРА ЕООД стартира изпълнение на проект в подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

От 04.08.2020 г. ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЕКО ДАРА ЕООД започна изпълнението на проект 'Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19' по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-6013-C01 по процедура BG16RFOP002-2.073 'Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19'.

Проектът ще се осъществи в гр. София, с финансовата подкрепа на Оперативна програма 'Иновации и конкурентоспособност' 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Планираната продължителност е 3 месеца, а стойността на целия проект е в размер 10 000.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 100 процента от допустимите разходи по проекта. Общата цел на проекта е свързана с осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места в ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЕКО ДАРА ЕООД.

"Не ме разглезвайте. Зная много добре, че не мога да получа всичко, което искам. Аз само ви изпитвам."
из "Меморандум на едно дете"